Biuro Wycen Majątkowych
Wycena do zachowku
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Przejdź do kontaktu

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy.
Domy jedno i wielorodzinne
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Nieruchomości komercyjne
Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie). Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Obiekty przemysłowe
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Nieruchomości rolne i leśne
Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto. Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Maszyny i urządzenia
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach.

Zadzwoń po szczegóły

O firmie

Poznaj naszą firmę

 • Oferujemy

  Firma oferuje profesjonalną wycenę nieruchomości na terenie miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego i innych lokalizacjach. Dokonujemy wycen różnego rodzaju nieruchomości. Obsługujemy w zakresie wyceny, sporządzania opinii, ekspertyz lub doradztwa osoby fizyczne, prawne i firmy. Wykonujemy również nietypowe wyceny stosownie do potrzeb klientów.

  Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
 • Doradzamy

  Oferujemy doradztwo konieczne w fazie podejmowania decyzji dotyczącej: zakupu, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu nieruchomości.

  Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
 • Realizujemy

  Rozumiemy potrzeby naszych klientów. Proponujemy elastyczne terminy wykonania usług oraz właściwą cenę za wykonaną pracę
  i poniesione koszty.

  Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
 • Gwarantujemy

  Gwarantujemy wysoki standard usług oraz wysoki poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dysponujemy odnawialnym ubezpieczeniem OC w związku
  z wykonywanymi czynnościami w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

  Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
 • Zapraszamy
  do
  kontaktu!

  Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.

Zadzwoń po szczegóły

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Szacowanie nieruchomości
c)obiekty małej architektury. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Opłaty adiacenckie
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
47 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,5 do 0,20 włącznie.
Metoda inwestycyjna.
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. udokumentowanych danych potwierdzonych przez geologa.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
”. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2001.
Wycena nakładów
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
”. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Inwestycje liniowe
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2002. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej.
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Wycena nieruchomości biurowych i magazynowych.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych.
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości nie jest zależny od wartości nieruchomości a od następujących czynników:

Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy.
Charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
479 m2 dla zabudowy bliźniaczej. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Celu wyceny
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. ZL – tereny leśne, ZN.
Nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla rzetelnego przeprowadzenia procesu szacowania nieruchomości
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Terminu i warunków wykonania opracowania
Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana. dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej.
Kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi pracami (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, ponoszone opłaty zakupu dokumentów)
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 239 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Stopnia rozpoznania rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).

Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami.

Zadzwoń po szczegóły

Praca i praktyki

Firma organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
W sprawie pracy, staży i praktyk zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem lub .

Zaktualizowano 2022-09-30
Zadzwoń