Biuro Wycen Majątkowych Powiat pińczowski
Dołącz do zadowolonych klientów
Wycena nieruchomości i upraw rolnych pińczowski Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.
Przejdź do kontaktu

Poglądowe dane statystyczne powiat pińczowski

Ceny mieszkań, działek, domów powiat pińczowski

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. 255 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
Domy jedno i wielorodzinne
Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej. Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną.
Nieruchomości komercyjne
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Obiekty przemysłowe
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Nieruchomości rolne i leśne
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np. WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Maszyny i urządzenia
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy powiat pińczowski gmina Pińczów
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Grunty zadrzewione lub zakrzewione stanowią z zasady część nieruchomości rolnych nabywanych przez rolników w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.
Rzeczoznawca majątkowy powiat pińczowski gmina Działoszyce
Potencjalnymi składnikami odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu mogą być: obniżenie wartości nieruchomości z powodu ograniczenia sposobu korzystania z niej na skutek posadowienia i trwałego pozostawienia na nieruchomości czynnego urządzenia przesyłowego, trwałe straty w produkcji rolniczej, wartość innych udowodnionych szkód, wynagrodzenie za prawo przejścia i przejazdu przez nieruchomość do nadziemnych elementów urządzeń. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy powiat pińczowski gmina Michałów
Wycena nieruchomości i upraw rolnych pińczowski Wycena Przedsiębiorstwa .
Rzeczoznawca majątkowy powiat pińczowski gmina Złota
w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy powiat pińczowski gmina Kije
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Zaktualizowano 2022-09-30
Zadzwoń