Biuro Wycen Majątkowych
Kursy i szkolenia
ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Przejdź do kontaktu

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
W części leśnej przebiega ciek wodny. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Szacowanie nieruchomości
Działka wydzielona przeszła na własność miasta , z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego.
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Opłaty adiacenckie
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. e) miejsca parkingowe.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
W analizowanym okresie odnotowano nieliczne dane transakcyjne o zbliżonym przeznaczeniu nieruchomości pod zieleń na terenie miejscowości wiejskich gmin powiatów . Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń.
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 0 ,3 - 6 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,4 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 0 ,0 - 6 ,2 roślina zdrowa, 7 ,3 - 0 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
”. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Metoda inwestycyjna.
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
”. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
e) miejsca parkingowe, chodniki. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Wycena nakładów
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Teren otwarty .
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Inwestycje liniowe
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie. Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie.
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
W części leśnej przebiega ciek wodny. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Wycena nieruchomości biurowych i magazynowych.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych.
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia)
Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia, w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zaktualizowano 2021-10-20
Zadzwoń